żłobek Miejski nr1 - Złobek Integracyjny

O żłobku

Informacje

Zajęcia z dziećmi

Wspieranie rozwoju

Kadra

Historia

Wiersze i piosenki

Ciekawostki i artykuły

Kontakt

Dołącz do nas na
 

1. PROGRAMY AUTORSKIE

„PROGRAM WSPOMAGANIA ROZWOJU DZIECKA W WIEKU OD 6 MIESIĘCY DO 3 LAT”
- daje teoretyczne podstawy oraz praktyczne wskazówki, by tworzyć dzieciom warunki umożliwiające ich rozwój indywidualny, zgodny z ich predyspozycjami i możliwościami oraz zaspokajać podstawowe potrzeby
- dotyczy rozwoju fizycznego, zmian w sferze emocjonalnej, początków kształtowania wartości, rozwoju intelektualnego, czyli kształtowania się osobowości

- treści programowe realizowane są poprzez wyzwalanie w dziecku aktywności, to potrzeby własne dziecka umożliwiają uaktywnienie jego spontaniczności

 

                        

 

  ,,CZTERY PORY ROKU"

- dzieci zapoznają się z florą i fauną najbliższego otoczenia obserwując jakie zachodzą w nich zmiany w różnych porach roku

- celem programu jest zbliżenie dzieci do świata przyrody, ukształtowanie właściwego stosunku do roślin i zwierząt, zrozumienie środowiska i roli człowieka w przyrodzie 

- poprzez program dzieci potrafią formułować krótkie wypowiedzi na tematy związane z przyrodą, rozpoznają zmiany czasowe, poznają świat roślin i zwierząt, które potrafią rozpoznać, nazwać i opowiadac o ich zwyczajach

 

                                             

 

,,EDUKACJA  PATRIOTYCZNO- REGIONALNA"

- celem programu jest w sposób łatwy i przyjemny rozwijać w dziecku ciekawość poznania własnej tożsamości

- stosowane metody pracy (działania plastyczne, kultywowanie tradycji, aktywność muzyczno- ruchowa) zapewniają małemu dziecku osiągnąć sukces rozwojowy w twórczy i aktywny sposób

- uczestniczenie w zajęciach wpływa na kształtowanie i wzmacnianie więzi z regionem, w którym żyją

 

                                                                           

 

,,DZIEŃ MAŁEGO ARTYSTY Z ELEMENTAMI GRAFOMOTORYKI"

- zajęcia plastyczne rozwijają wyobraźnię, pamięć, pomagają w utrwalaniu wiedzy o przedmiotach, otoczeniu, życiu ludzi i zwierząt

- dzieci kształtują umiejętności grafomotoryczne, które przygotowują do nauki pisania

- ćwiczenia wykonywane na zmianę raz jedną raz drugą reką mogą pomóc w ustaleniu lateralizacji

 

                                                           

 

                                                                         

 

,,DZIEŃ Z LITERATURĄ"

- program obejmuje utwory literackie, które są dostosowane do wieku, potrzeb i zainteresowań dzieci 

- treści dydaktyczne programu zawierają znane teskty literackie wzbogacone o zabawy muzyczno-ruchowe inscenizowane wierszem, rymowanką, praca plastyczną

- teatrzyki, pacynki, przebrania sprzyjają organizowaniu dziecięcej zabawy podczas której dzieci stają się bawiącymi się aktorami

- baśnie, bajki, wiersze, opowiadania czy rymowanki pozwalają na poznanie świata i tworzenie systemu wartości społeczno- moralnych, poznawczych i estetycznych

 

                                          

 

                                          

 

,,DZIEŃ BAJKOWY"

- program obejmuje baśnie, bajki, wiersze jaki i słuchowiska, teatrzyki, inscenizacje

- celem programu jest stymulacja rozwoju intelektualnego, przyśpieszenie rozwoju mowy, rozwijanie umiejętności komunikacyjnych, rozwijanie pamięci dzieci oraz pobudzanie kraetywności

 

                                             

 

 

,,PROGRAM ZAJĘĆ MULTISENSORYCZNYCH STYMULUJĄCYCH 7 SYSTEMÓW ZMYSŁOWYCH"

(ZGODNIE Z TEORIĄ INTEGRACJI SENSORYCZNEJ)

Multisensoryka jest programem zajęć wspierających rozwój niemowląt i małych dzieci w oparciu o metodę integracji sensorycznej.

Zajęcia mają charakter :

- rozwijający- wspierają całościowy rozwój dziecka (integrację sensoryczną)

- profilaktyczny- zapobiegają powstawaniu deficytów sensorycznych związanych z tzw. deprywacją sensoryczną, czyli zbyt małą ilością różnorodnych bodźców sensorycznych potrzebnych do do prawidłowego rozwoju

-przesiewowy- prowadzący zajęcia jest w stanie wstępnie określić profil sensoryczny dziecka, gdy dziecko nadmiernie poszukuje lub konsekwentnie unika pewnych bodźców sensorycznych. Jest to pierwszy krok w celu wykrywania zaburzeń  integracji sensorycznej.

- edukacyjny- uczą jak całościowo wspierać rozwój dziecka

 

     

 

,,CZYTANIE GLOBALNE"

- metoda polegająca na zapamiętywaniu zapisu graficznego wyrazów

- celem programu jest: doskonalenie kompetencji językowych dzieci, oddziaływanie na analizatory wzroku i słuchu, rozwijanie pamięci, koncentracji uwagi, wyrabianie nawyku czytelniczego

 

                                                                                    

 

 ,,ŻYWIOŁY"

- zajęcia z zywiołami stwarzają duże mozliwści zapoznania dzieci z nowymi materiałami, stymulują wszystkie zmysły, sprzyjają koncentaracji uwagi

- wykorzystywanymi żywiołami są: ziemia, ogień, powietrze i woda

 

                                            

 

,,GIMNASTYKA MÓZGU- ZAJĘCIA RUCHOWE Z ELEMENTAMI KINEZJOLOGII EDUKACYJNEJ WG.PAULA DENNISONA"

Kinezjologia edukacyjna jest metodą wspierania naturalnego rozwoju człowieka w różnym wieku z zastosowaniem ćwiczeń ruchowych. Wykorzystywane są proste ćwiczenia fizyczne opracowane w taki sposób aby zintegrować pracę ciała i umysłu. Ćwiczenia „gimnastyki mózgu” są wstępem do kinezjologii edukacyjnej. Mają za zadanie:

- polepszyć pracę mózgu,

- zwiększyć zdolność skupiania uwagi,

- doskonalić koordynację wzrokowo-słuchowo-ruchową,

-wpływać na wzrost poziomu spostrzegawczości, kojarzenia i zapamiętywania,

- wzmacniać zmysł wzroku i słuchu,

- przygotowywać do nauki czytania i pisania,

- łagodzić stres emocjonalny,

- rozluźniać.

                           

 

 

,,METODA DOBREGO STARTU"

- celem metody jest wszechstronne wspomaganie rozwoju psychoruchowego przez jednoczesne rozwijanie funkcji wzrokowych, słuchowych, językowych, dotykowo-kinestetycznych, kształtowanie lateralizacji, orientacji w schemacie ciała i przestrzeni

- metoda przygotowuje do do nauki czytania i pisania, wspomaga rozwój aktywności umysłowych i zwieksza szanse na lepsze funkcjonowanie jednostki niepełnosprawnej w środowisku rówieśniczym i szkolnym

 

                              

 

,,ZABAWY FUNDAMENTALNE"

- program jest przewodnikem dla rodziców jak stworzyć stymulujące środowisko oraz efektywnie spedzić czas ze swoim dzieckiem

-zabawy te rozwijają podstawowe zdolności człowieka od jego narodzin i stymulują rozwoj mózgu

- poprzez uczestnictwo w ,,zabawach fundamentalnych" dzieci rozwijają szereg inteligencji: przyrodniczą, interpersonalną, muzyczną, wizualno- przestrzenną, językową, ruchową, matematyczno- logiczną, interpersonalną

 

                                      

                             

 

2. INTEGRACJA SENSORYCZNA

- metoda stosowana w terapii dzieci z trudnościami w zakresie umiejętności ruchowych, problemów emocjonalnych, opoźnionego rozwoju mowy, nadpobudliwości lub zbyt małej wrażliwości na różne bodźce sensoryczne, nadwrażliwością na ruch 

 

                                              

                                                      

3. PEDAGOGIKA MARII MONTESSORI

-metoda daje dzieciom szansę wszechstronnego rozwoju: fizycznego, kulturowego i społecznego, wspiera ich spontaniczną i i twórcza aktywność

- pomaga w rozwijaniu indywidualnych cech osobowości, zdobywaniu wiedzy, umiejętności i współdziałania

- jest to świat, w którym dzieci uczą się jak żyć, funkcjonować i radzić sobie samodzielnie

 

                                               

 

                                                            

 

                                                                  

 

 

4. SALA DOŚWIADCZANIA ŚWIATA

- pomieszczenie wyposażone w różne urządzenia, które stymulują rozwój wszystkich zmysłów

-miejsce, gdzie każdy maluch może się odprężyć, zrelaksować i wyciszyć lub pobudzić się

-każde dziecko w sali ma wolność wyboru tych bodźców, na które chce się koncentrować i którymi chce się zajmować

- sala daje dzieciom mozliwość oswojenia się z różnymi bodźcami, lepszemu zrozumieniu otoczenia, pobudzenia aktywności, rozwijania spostrzegawczości, uwagi, koncentracji.

 

                                         

 

                                                                       

                           

5. ZAJĘCIA DODATKOWE:

 

,,GIMNASTYKA OGÓLNOROZWOJOWA"

- zajęcia pomagają w usprawnieniu dużej i małej motoryki, rozładowaniu energii, doskonaleniu równowagi i rozwijaniu aktywności w zabawach

- systematyczne ćwiczenia pozwalają dzieciom odkrywać możliwości własnego ciała, uczą samodyscypliny, zaradności, dostrzegania zależności przyczynowo- skutkowych

- fizjoterapeuci poprzez zabawy ruchowe i ćwiczenia rozwijają umiejętności motoryczne dzieci na podstawie których rozwijaja się poszczególne zdolności kondycyjne (szybkość, wytrzymałość, równowaga)

 

                                         

 

 

,,RUCH ROZWIJAJĄCY WERONIKI SHERBOURNE"

- celem metody jest wspieranie naturalnego rozwoju i terapia jego zaburzeń

- aktywności stosowane w ruchu rozwijającym nawiązują do pierwszych kontaktów i zabaw jakie ma dziecko z dorosłym, które zaspakajają jego potrzeby 

- metoda jest bliska każdemu, naturalna i nie wymaga specjalnych umiejętności, uczy kontroli nad ciałem, swobodnego poruszania się w przestrzeni oraz nawiązywania satysfakcjonujących kontaktów z partnerem i grupą

- metoda pozwala własne ciało, nazwać je, wytwarza poczucie tożsamości, daje poczucie bezpieczeństwa, rozwija umiejętności społeczne, uczy współpracy w grupie, kruszy bariery między ludźmi

 

                                                   

 

                                                      

 

 

,,ZAJĘCIA TERAPEUTYCZNE Z PSYCHOLOGIEM"

- psycholog prowadzi zajecia indywidualne i grupowe dla dzieci zgodnie z ich aktualnymi potrzebami i kondycją psychofizyczną, które stymulują i wspomagają różnorodne sfery rozwoju 

-zajęcia obejmują m.in ćwiczenia poznawcze, psychoruchowe, bajkoterapię, relaksację

 

                                                                                     

                      

,,DOGOTERAPIA"

 

                                            

 

                                         

 

 

WSPÓŁPRACA Z RODZICAMI

 

 

 

Spotkanie warsztatowe ,,Kreatywne zabawy".

 

Jak bawić się z dzieckiem w sposób kreatywny? Gdzie znaleźć inspirację do interesujących i rozwijających zabaw dla dzieci? Na takie typu pytania rodzice mogli otrzymać odpowiedz na warsztatach z cyklu ,,Kreatywne zabawy”. Telewizor i komputer czy droga zabawka to niejedyne możliwości na spędzenie wolnego czasu z dzieckiem. Do ciekawej zabawy można wykorzystać niemalże wszystko – wycinanki, masę solną, koraliki, farby, ścinki papieru, bibułę, plastikowe butelki. Skonstruowanie razem nowej zabawki to nie tylko duma i zadowolenie ale przede wszystkim twórczy czas spędzony wspólnie z dzieckiem.

 

                                             

 

                                           

 

                                                                                                                                                           

Warsztaty kulinarne

„Gotuj z Karolem - budowanie świadomości żywieniowej poprzez zabawę".

 

Cykliczne, kwartalne warszaty, których celem jest zapoznanie się z zasadami właściwego odżywiania się poprzez piramidę zdrowia. Tematami przewodnimi są kolejne piętra piramidy: produkty zbożowe, owoce i warzywa, produkty białkowe, cukry i tłuszcze. Spotkania podzielone są na dwie części: teoretyczną oraz warsztatowo- kulinarną. W części teoretycznej (prezentacja multimedialna) rodzice zapoznawani są z prawidłowymi wzorcami żywieniowymi. Warsztaty są również dokonałą okazją do dyskusji  oraz wymiany doświadczeń na temat żywienia. W dalszej części zajęć rodzice wspólnie z dziećmi pod okiem kucharza przygotowują zdrowe potrawy. Opiekunowie dbają również by na spotkaniach nie zabrakło zabaw edukacyjno- integracyjnych o tematyce kulinarnej. Łączenie nauki z doznaniami smakowymi daje niewymierne korzyści w sferze zacieśniania więzi rodzinnych i społecznych. 

 

 

SPOTKANIE PIERWSZE

PRODUKTY ZBOŻOWE- ,,MAKARONOWE SZALEŃSTWO".

 

WIĘCEJ SZCZEGÓŁOW KLIKNIJ TUTAJ 

 

      

 

                       

 

 

 

 

SPOTKANIE DRUGIE

WARZYWA, OWOCE, BIAŁKO ROŚLINNE- ,,BUKIET ZMYSŁÓW, CZYLI KREATYWNE BRUDZENIE SIĘ".

 

        

 

                                             

     

           

 

SPOTKANIE TRZECIE

 

,,GOTUJ Z KAROLEM- BUDOWANIE ŚWIADOMOŚCI ŻYWIENIOWEJ

POPRZEZ ZABAWĘ. I SŁODYCZE MOGA BYĆ ZDROWE".

 

       

 

                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tworzenie stron www i sklepów internetowych Białystok | Strony www