żłobek Miejski nr1 - Złobek Integracyjny

O żłobku

Informacje

Zajęcia z dziećmi

Wspieranie rozwoju

Kadra

Historia

Wiersze i piosenki

Ciekawostki i artykuły

Kontakt

Dołącz do nas na
 

1. PROGRAMY AUTORSKIE

„PROGRAM WSPOMAGANIA ROZWOJU DZIECKA W WIEKU OD 6 MIESIĘCY DO 3 LAT”
- daje teoretyczne podstawy oraz praktyczne wskazówki, by tworzyć dzieciom warunki umożliwiające ich rozwój indywidualny, zgodny z ich predyspozycjami i możliwościami oraz zaspokajać podstawowe potrzeby
- dotyczy rozwoju fizycznego, zmian w sferze emocjonalnej, początków kształtowania wartości, rozwoju intelektualnego, czyli kształtowania się osobowości

- treści programowe realizowane są poprzez wyzwalanie w dziecku aktywności, to potrzeby własne dziecka umożliwiają uaktywnienie jego spontaniczności

 

                                

 

 

,,CZTERY PORY ROKU"

- dzieci zapoznają się z florą i fauną najbliższego otoczenia obserwując jakie zachodzą w nich zmiany w różnych porach roku

- celem programu jest zbliżenie dzieci do świata przyrody, ukształtowanie właściwego stosunku do roślin i zwierząt, zrozumienie środowiska i roli człowieka w przyrodzie 

- poprzez program dzieci potrafią formułować krótkie wypowiedzi na tematy związane z przyrodą, rozpoznają zmiany czasowe, poznają świat roślin i zwierząt, które potrafią rozpoznać, nazwać i opowiadac o ich zwyczajach

 

 

                                                       

 

 

,,EDUKACJA  PATRIOTYCZNO- REGIONALNA"

- celem programu jest w sposób łatwy i przyjemny rozwijać w dziecku ciekawość poznania własnej tożsamości

- stosowane metody pracy (działania plastyczne, kultywowanie tradycji, aktywność muzyczno- ruchowa) zapewniają małemu dziecku osiągnąć sukces rozwojowy w twórczy i aktywny sposób

- uczestniczenie w zajęciach wpływa na kształtowanie i wzmacnianie więzi z regionem, w którym żyją

 

 

                                                      

 

 

,,DZIEŃ MAŁEGO ARTYSTY Z ELEMENTAMI GRAFOMOTORYKI"

- zajęcia plastyczne rozwijają wyobraźnię, pamięć, pomagają w utrwalaniu wiedzy o przedmiotach, otoczeniu, życiu ludzi i zwierząt

- dzieci kształtują umiejętności grafomotoryczne, które przygotowują do nauki pisania

- ćwiczenia wykonywane na zmianę raz jedną raz drugą reką mogą pomóc w ustaleniu lateralizacji

 

 

             

 

,,DZIEŃ Z LITERATURĄ"

- program obejmuje utwory literackie, które są dostosowane do wieku, potrzeb i zainteresowań dzieci 

- treści dydaktyczne programu zawierają znane teskty literackie wzbogacone o zabawy muzyczno-ruchowe inscenizowane wierszem, rymowanką, praca plastyczną

- teatrzyki, pacynki, przebrania sprzyjają organizowaniu dziecięcej zabawy podczas której dzieci stają się bawiącymi się aktorami

- baśnie, bajki, wiersze, opowiadania czy rymowanki pozwalają na poznanie świata i tworzenie systemu wartości społeczno- moralnych, poznawczych i estetycznych

 

 

                                                         

 

 

,,DZIEŃ BAJKOWY"

- program obejmuje baśnie, bajki, wiersze jaki i słuchowiska, teatrzyki, inscenizacje

- celem programu jest stymulacja rozwoju intelektualnego, przyśpieszenie rozwoju mowy, rozwijanie umiejętności komunikacyjnych, rozwijanie pamięci dzieci oraz pobudzanie kraetywności

 

 

                                                     

 

 

,,CZYTANIE GLOBALNE"

- metoda polegająca na zapamiętywaniu zapisu graficznego wyrazów

- celem programu jest: doskonalenie kompetencji językowych dzieci, oddziaływanie na analizatory wzroku i słuchu, rozwijanie pamięci, koncentracji uwagi, wyrabianie nawyku czytelniczego

 

 

                

 

 

,,ŻYWIOŁY"

- zajęcia z zywiołami stwarzają duże mozliwści zapoznania dzieci z nowymi materiałami, stymulują wszystkie zmysły, sprzyjają koncentaracji uwagi

- wykorzystywanymi żywiołami są: ziemia, ogień, powietrze i woda

 

 

 

,,METODA DOBREGO STARTU"

- celem metody jest wszechstronne wspomaganie rozwoju psychoruchowego przez jednoczesne rozwijanie funkcji wzrokowych, słuchowych, językowych, dotykowo-kinestetycznych, kształtowanie lateralizacji, orientacji w schemacie ciała i przestrzeni

- metoda przygotowuje do do nauki czytania i pisania, wspomaga rozwój aktywności umysłowych i zwieksza szanse na lepsze funkcjonowanie jednostki niepełnosprawnej w środowisku rówieśniczym i szkolnym

 

 

,,ZABAWY FUNDAMENTALNE"

- program jest przewodnikem dla rodziców jak stworzyć stymulujące środowisko oraz efektywnie spedzić czas ze swoim dzieckiem

-zabawy te rozwijają podstawowe zdolności człowieka od jego narodzin i stymulują rozwoj mózgu

- poprzez uczestnictwo w ,,zabawach fundamentalnych" dzieci rozwijają szereg inteligencji: przyrodniczą, interpersonalną, muzyczną, wizualno- przestrzenną, językową, ruchową, matematyczno- logiczną, interpersonalną

 

 

       

 

 

2. INTEGRACJA SENSORYCZNA

- metoda stosowana w terapii dzieci z trudnościami w zakresie umiejętności ruchowych, problemów emocjonalnych, opoźnionego rozwoju mowy, nadpobudliwości lub zbyt małej wrażliwości na różne bodźce sensoryczne, nadwrażliwością na ruch 

 

 

                                                      

 

 

3. PEDAGOGIKA MARII MONTESSORI

-metoda daje dzieciom szansę wszechstronnego rozwoju: fizycznego, kulturowego i społecznego, wspiera ich spontaniczną i i twórcza aktywność

- pomaga w rozwijaniu indywidualnych cech osobowości, zdobywaniu wiedzy, umiejętności i współdziałania

- jest to świat, w którym dzieci uczą się jak żyć, funkcjonować i radzić sobie samodzielnie

 

 

                                     

 

 

4. SALA DOŚWIADCZANIA ŚWIATA

- pomieszczenie wyposażone w różne urządzenia, które stymulują rozwój wszystkich zmysłów

-miejsce, gdzie każdy maluch może się odprężyć, zrelaksować i wyciszyć lub pobudzić się

-każde dziecko w sali ma wolność wyboru tych bodźców, na które chce się koncentrować i którymi chce się zajmować

- sala daje dzieciom mozliwość oswojenia się z różnymi bodźcami, lepszemu zrozumieniu otoczenia, pobudzenia aktywności, rozwijania spostrzegawczości, uwagi, koncentracji.

 

 

                           

 

5. ZAJĘCIA DODATKOWE:

,,GIMNASTYKA OGÓLNOROZWOJOWA"

- zajęcia pomagają w usprawnieniu dużej i małej motoryki, rozładowaniu energii, doskonaleniu równowagi i rozwijaniu aktywności w zabawach

- systematyczne ćwiczenia pozwalają dzieciom odkrywać możliwości własnego ciała, uczą samodyscypliny, zaradności, dostrzegania zależności przyczynowo- skutkowych

- fizjoterapeuci poprzez zabawy ruchowe i ćwiczenia rozwijają umiejętności motoryczne dzieci na podstawie których rozwijaja się poszczególne zdolności kondycyjne (szybkość, wytrzymałość, równowaga)

 

 

 

                               

 

 

,,RUCH ROZWIJAJĄCY WERONIKI SHERBOURNE"

- celem metody jest wspieranie naturalnego rozwoju i terapia jego zaburzeń

- aktywności stosowane w ruchu rozwijającym nawiązują do pierwszych kontaktów i zabaw jakie ma dziecko z dorosłym, które zaspakajają jego potrzeby 

- metoda jest bliska każdemu, naturalna i nie wymaga specjalnych umiejętności, uczy kontroli nad ciałem, swobodnego poruszania się w przestrzeni oraz nawiązywania satysfakcjonujących kontaktów z partnerem i grupą

- metoda pozwala własne ciało, nazwać je, wytwarza poczucie tożsamości, daje poczucie bezpieczeństwa, rozwija umiejętności społeczne, uczy współpracy w grupie, kruszy bariery między ludźmi

 

 

 

                                 

 

 

,,ZAJĘCIA TERAPEUTYCZNE Z PSYCHOLOGIEM"

- psycholog prowadzi zajecia indywidualne i grupowe dla dzieci zgodnie z ich aktualnymi potrzebami i kondycją psychofizyczną, które stymulują i wspomagają różnorodne sfery rozwoju 

-zajęcia obejmują m.in ćwiczenia poznawcze, psychoruchowe, bajkoterapię, relaksację

 

 

                                

 

 

,,DOGOTERAPIA"

,,JĘZYK ANGIELSKI"

 

 

Tworzenie stron www i sklepów internetowych Białystok | Strony www